Category Archives: ชุมชนบ้านท่าซอม, นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้ำปากพนัง พื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนบ้านท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนัด รัตนานุพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย