Category Archives: ชุมชนท่าหิน, สงขลา

โครงการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ปีที่ 3พื้นที่ดำเนินการ: ชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาหัวหน้าโครงการ: นายจรัญ ธรรมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ปีที่ 3

โครงการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ปีที่ 3 วันที่ 6 กรกฏาคม 2558   คณะกรรมการบริการทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ ชุมชนบ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ เป็นประธานเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์และผลกระทบจากโครงการบริการวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่บริการวิชาการ” ชุมชนเป้าหมายของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1509961_1610213445922076_6806748115748447520_n

11665543_1610213309255423_504015138498681214_n

11667252_1610213652588722_744132953087031034_n