Category Archives: อบต.บ่อดาน, สงขลา

โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดานด้วยหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี พื้นที่ดำเนินการ: อบต. บ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ: นายวรพงค์ บุญช่วยแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดานด้วยหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Continue reading โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดานด้วยหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี