Category Archives: รร.สุนทโรเมตตา ประชาสรรค์, ปทุมธานี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง โครงการการสร้างธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นที่ดำเนินการ: รร.สุนทโรเมตตา ประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีหัวหน้าโครงการ: วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง โครงการการสร้างธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน