KM RMUTL Menu
Flag Counter

ข่าวทั่วไป

“ธนาคารหน่วยกิต” Credit bank system for Life long Education

cd key

ธนาคารหน่วยกิต

เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์

หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ

1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ

2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้

4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์

5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา

6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้

คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต

1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติตามที่ สถาบันอุดมศึกษากำหนด

2 ผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

554 total views, no views today

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ส่งบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2558

ประกาศผล 15 มกราคม 2559

 

http://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/

05-poster-media_9th-rmutkm2-01

256 total views, no views today

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง ศึกษาดูงานสถาบันฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

IMG_6619 IMG_6650 IMG_6653 IMG_6689

138 total views, no views today

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและบริการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและบริการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนณห้องคลังความรู้ชุมชน มทร.ล้านนา(ดอยสะเก็ด) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

57 total views, no views today

รูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

คลิกดาวน์โหลดรูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการฯ 

รูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คร้ังที่ 8

“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
(Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community)

ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

221 total views, no views today