การประยุกต์ใช้ google form จัดเก็บข้อมูล ขอใช้บริการห้องของคลังความรู้ชุมชน

การประยุกต์ใช้ google form จัดเก็บข้อมูล ขอใช้บริการห้องของคลังความรู้ชุมชน

 

coming soon!!

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่: หมวดที่ 4: ชุดองค์ความรู้พร้อมใช้สำหรับชุมชน มิติ 9 ด้าน

มิติด้าน: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tags: km, google tools

 


Published: 2016-10-26 16:43:30
26 Oct 2016 16:43:30
135 | Last visitor: 2017-10-08 22:54:55
© 2017 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน