เฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

Service Kblogger

เฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์

การบริหารจัดการระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

การบริหารจัดการระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

 

หมวดหมู่: หมวดที่ 3: บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชน ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา นักวิชาการภาคเอกชน และอื่น ๆ

มิติด้าน: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tags: service

 


Published: 2016-08-01 13:45:23
01 Aug 2016 13:45:23
118 | Last visitor: 2017-10-08 23:43:20
© 2017 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน